โปรแกรมท่องเที่ยวทัศนศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน